• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/06/16 ساعت 16:17

    ۵- کلام آخر اینکه، درباره دیگران راحت #قضاوت نکنیم. درکار دیگران #تجسس نکنیم و تحلیل و خبرهای جعلی نگوییم که نگاه دوستان و اطرافیان تان به شما تغییر می‌کند.
    همه ما از جمله خودم یک #عذرخواهی بزرگ به #فروتن بدهکاریم.