• نکات مهم در مورد گزارش #آژانس #IAEA :
    ۱-آنچه بیشتر مردم از ذخایر اورانیوم غنی شده میدانند محاسبه بر اساس UF۶غنی شده است و ۳۰۰کیلو بر این مبنا محاسبه شده.اما اعدادی که امشب اعلام شده بر اساس Uغنی شده بوده لذا تا ۱شهریور ذخایر UF۶غنی شده ما ۳۱۱۴کیلوست که بیش از ۱۰برابر سقف برجامست