• گزارش جدید #آژانس #IAEA درباره ایران امروز از سوی @rafaelmgrossi منتشر میشود.انتظار است با توجه به توافق خوب اخیر میان ایران و آژانس و همکاریهای صورت گرفته پس از آن،گزارش آژانس بر اساس استقلال و مبتنی بر وظایف تخصصی و فراتر از فشار و خواست غیرقانونی امریکا تدوین شده باشد