• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1399/06/13 ساعت 09:24

    سرانه تولید ناخالص داخلی #ایران و #ترکیه از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٦. مهمترین رکن افزایش سرانه #GDP #ثبات اقتصادی است و بعد داشتن یک رویکرد مشخص به اقتصاد. با تبدیل شدن رفاه اقتصادی به اولویت اول می‌توان امیدوار به حرکت مجدد رو به بالای درامد سرانه بود!