• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1399/06/13 ساعت 22:01

    این اکانت هیچ ارتباطی با اشکان نداره و کسانی که اشکان را می‌شناسند می‌دونند که او هیچ وقت از چنین ادبیاتی استفاده نمی‌کنه