• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/06/12 ساعت 13:41

    سفیر و نماینده دائم نیجر در سازمان ملل متحد و رئیس جدید شورای امنیت در ماه سپتامبر: چنانچه رئیس قبلی شورای امنیت در ماه اوت نیز اعلام کرده است، با توجه به عدم اجماع نظر میان اعضای شورای امنیت، اقدامی در خصوص پیش نویس قطعنامه آمریکا در خصوص بازگشت تحریمها علیه ایران متصور نیست.