• سمیه توحیدلو   smto@

    1399/06/11 ساعت 09:40

    نتوانستم در یک یا دو توییت درباره موضوع #تجاوز و آنچه که در ادامه جنبش #MeToo
    اتفاق افتاده بنویسم. کمی مفصل است اما به نظرم چندوجهی دیدنش مهم بود و امیدوارم صاحبنظران درباره هفت وجه گفته شده بیشتر بنویسند.