• مصطفی قمری وفا   GhamariVafa@

    1399/06/11 ساعت 10:14

    قیمت مسکن در تهران بطور متوسط در مردادماه متری ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان!
    بانک مرکزی: متوسط قیمت یک متر مربع #مسکن در تیرماه امسال البته ۲۱ میلیون تومان بود.
    روند افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن از سال ۹۵ آغاز شد. در این شرایط پرداخت #وام خرید مسکن دردی را دوا می‌کند؟!
    #تورم