• بعد از یک جلسه‌ی دو ساعته‌، سوار ماشین اقا صالح شدم که خراب شد ، برام تاکسی گرفت، نشستم، راننده شناختم، هی برمی گشت عقب، سوالهای الکی می‌پرسید،آخر گفت:#تجاوز یعنی چی؟ گفتم:تجاوز یعنی اینکه من نمی‌خوام و تو هی بر می‌گردی نگام می‌کنی … یعنی من نمی‌خوام و تو هی حرف می‌زنی …