• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/09 ساعت 21:19

    فرزندان ما گناهی مرتکب نشده‌اند که قربانی اشتباه‌هایی شوند که در آنها ذره‌ای نقش نداشته‌اند