• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/09 ساعت 18:39

    خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیای غربی سازمان ملل؛
    تا پایان سال (میلادی) بیش از نیمی از جمعیت لبنان با خطر عدم امکان دسترسی به مایحتاج اولیه روبرو خواهند شد و باید تدابیر فوری برای جلوگیری از بحران غذایی اتخاذ شود.