• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/09 ساعت 20:09

    می‌گفت اگر این دنیا جای قشنگی واسه زندگی بود اسم قبرستوناش بهشت نبود.

    اما کاش می‌دانست آنهایی که این اسم را برای قبرستونا گذاشتن ذره‌ای اعتقاد به دنیای دیگر و بهشت و جهنم ندارند که در این دنیا حتی با تجارت قبر جیب‌های خود را پر می‌کنند و به ریش این ملت می‌خندند