• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/09 ساعت 19:49

    ظریف: گزاره «تمامی گزینه‌ها روی میز است» برای مدت طولانی یک بخش اصلی از سیاست خارجی ایالات متحده بوده‌ است. این گزاره به زبان ساده یعنی قانون‌ جنگل که به معنی نادیده انگاشتن یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است: عدم بکار گیری زور.