• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/09 ساعت 19:56

    اگر خود را در زندگی مشترک‌تان یک قربانی می‌دانید، این تاوان خطای شما در یک انتخاب یک یا دوجانبه، عاقلانه یا از روی ناآگاهی بوده است. تا زمانی که دیر نشده به زندگی پر از التهاب باید پایان داد حتی اگر یک روز به پایان حیات باقی مانده باشد