• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/08 ساعت 23:41

    در شماره ۱۵ بازخورد، بخش ادبیات علمی‌تخیلی به مجله اضافه شده. اولین نویسنده‌ای که به‌سراغش رفته‌ایم فیلیپ دیک است. «آیا آدم‌مصنوعی‌ها خواب گوسفندبرقی می‌بینند؟» یکی از مهم‌ترین کتاب‌های دیک است که به فارسی نیز ترجمه شده.