• محمد یاراحمدی   mimyarahmadi@

    1399/06/07 ساعت 19:25

    غرضم از این توئیت تراکم این اخبار #تجاوز از یک طبقه اقتصادی/فرهنگی خاص بود. حالا این که این تراکم اخبار از شدت وقوع در این طبقه است یا از شجاعت بیشتر قربانیانش، تحلیل با مخاطب گرامی.