• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/07 ساعت 09:46

    بازخوردهای رفتاری ناشی از تعاملات متعارف شده در جامعه نشان از احساس تنفری ناملموس و غیر طبیعی میان آحاد مختلف اجتماعی است که گویی هر روز مضاعف می‌شود و این مساله به دلایلی می‌تواند به افزایش دغدغه‌های معیشتی منبعث از تورم افسارگسیخته و فقر رو به فزونی برگردد.