• روح الله نخعی   The_Ruhi@

    1399/06/05 ساعت 15:11

    با چیزهایی که خوانده‌ام، آزار جنسی و به‌خصوص #تجاوز، از این نظر مثل کار قاتل‌های سریالی است یا این‌هایی که غریبه‌ای را می‌ربایند و زندانی می‌کنند. موضوع اصلی لذت جنسی نیست. موضوع لذتی است که فرد از «در اختیار گرفتن» قهری فرد دیگر می‌برد. در اختیار گرفتن قهری بدنش، جانش و سرنوشتش.