• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/05 ساعت 11:01

    و جایزه بی‌شعوری تعلق می‌گیرد به رسانه اصطاحا« «ملی» اما بخوانید «میلی» که می‌داند در سیستان و بلوچستان چه خبر است و مردم در چه وضعیت اسفناکی به سر می‌برند ولی در نهایت نافهمی به بچه‌های سیستانی می‌گوید »برای آب به کنار رودخانه نروید، آب معدنی بخورید"
    جمع کنید بساطتان را