• محمد علی مومنی   mamomeni@

    1399/06/05 ساعت 10:48

    با عنایت به افشاگری‌های صورت گرفته، شایسته است تا تدوین قوانین و ساز و کار جدید، کلا رابطه زنان و مردان به حالت تعلیق در آید.

    #افشاگری #تجاوز