• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/05 ساعت 18:33

    توافق #ایران و #آژانس برای تقویت همکاری‌ها
    ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد.
    تاریخ‌های مربوط به دسترسی‌های آژانس و فعالیت‌های راستی آزمایی، مورد توافق قرار گرفته است.