• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/05 ساعت 18:35

    روحانی در دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:
    ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است
    آژانس مسئولیت مهمی در رابطه با برجام دارد، ضرورت حفظ برجام را از لحاظ فنی برای جهان بیان کنید