• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/05 ساعت 18:33

    فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس مطابق با موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و رویه استاندارد راستی آزمایی آژانس، همان گونه که برای همه کشورهای دارای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اجراء می‌شود، به صورت برابر و بدون تبعیض اجرا خواهد شد