• #بورس حمایتی (خریدهای حقوقی این روزها)همانند فردی است که بدون عصا قادر به راه رفتن نیست
    من نه این سبزی را میپسندم نه آن سرخی را
    سبزی این روزها ثمر نخواهد داشت
    …این
    بماند تا یکماه آینده همین موقع