• ۳- بر این اساس، افراد اساسا به ایجاد یک واقعیت مشترک در روابط درون‌گروهی تمایل دارند.
    مولکول‌های اطلاعات (خبر #تجاوز) و نگرش‌ها (تجربه‌ی زیسته‌ی ما) در کنار مولکول‌های مشابه گرد هم می‌آیند و «واقعیت» را در ذهن افراد متبلور می‌کنند.