• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/04 ساعت 12:21

    دو بخش اندیشه و ادبیات هم به مجله اضافه شده‌. در بخش اندیشه، نگاهی به آرای هیوبرت درایفس انداخته شده که یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفانی است که به هوش مصنوعی از زاویه انتقادی نگاه کرده. در بخش ادبیات نیز به آثار فیلیپ دیک پرداخته شده؛ از مشهورترین نویسندگان علمی‌تخیلی قرن بیستم.