• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1399/06/04 ساعت 18:03

    قربانی‌ها #کیوان_امام به گفته پلیس می‌تونن یرای شکایت مراجعه کنند، آینده این کنش اجتماعی دست این افراده؛ چون با رفتن و نرفتنشون میتونن کاری کنند که سرنوشت قربانی‌های #تجاوز در کشور تغییر کنه؛ پس لطفا نترسید و برای شکایت برید