• دکتر عبداللهی عزیز به نکته مهمی اشاره میکنند.تحقیقات فراوان نشان میدهد که:
    ۱-مجرمین #تجاوز، رضایت زن به خلوت دو نفره را سیگنال رابطه جنسی میبینند(حتی اگر بعدا بگوید نه!)
    ۲-بیشترین موارد تجاوز در خلوت خانه متجاوز یا قربانی بوده
    ۳-زنان زیر۳۰سال بیشترین ریسک تجاوز را دارند
    #پیشگیری‌