• سید مرتضی فاطمی   Smorteza4@

    1399/06/03 ساعت 18:08

    #رشتو
    #تجاوز
    انسان به صورت غریزی و طبیعی به امر جنسی کشش و تمایل دارد. امری پیش‌برنده که فروید آن را «لی‌بیدو» نامیده است. لی‌بیدو همواره با مرگ می‌جنگد و‌ میل به پیروزی و تسلط را در انسان تقویت می‌کند./۱