• افشاگری‌ درباره #تجاوز؛ رسواکردن #متجاوز چطور امکان دارد؟

    پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل دادگستری:
    دو نوع عنف و اجبار در قربانی داریم؛ یکی عنف و اجبار فیزیکی است و یکی روانی.
    ممکن است مردی عنف و اجبار فیزیکی انجام ندهد، طوری اجبار کند که هیچ اثری روی بدن یا لباس قربانی نداشته باشد