• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/02 ساعت 10:52

    مرین ترامپ بری خواهر رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید دونالد #ترامپ فردی «بی رحم» و «دروغگو» است.
    او گفته، ترامپ به دانشگاه پنسیلوانیا رفت زیرا فرد دیگری به جای او امتحان داد.