• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/02 ساعت 13:06

    سیاست‌گذاران رسانه‌ای مدام تکرار می‌کنند که در صورت توسعه رسانه‌های عمومی، رسانه‌های خصوصی از میدان به در می‌شوند اما این حرف مبنای صحیحی ندارد.

    رسانه‌های عمومی دشمن رسانه‌های خصوصی نیستند | مطلب کامل در وب‌سایت بازخورد:
    https://cutt.ly/QfoKuta