• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/02 ساعت 10:52

    سخنان مرین ترامپ بری را مری ترامپ برادرزاده رئیس جمهوری آمریکا مخفیانه ضبط کرده است. مری ترامپ به تازگی کتابی نیز علیه عمویش منتشر کرده بود.