• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/02 ساعت 15:54

    تنش‌های میان ترکیه و یونان برسرمنابع‌نفت‌و‌گاز شرق مدیترانه که بویژه در هفته‌های اخیر ابعاد تازه‌تری به خود گرفته و آتش اختلاف‌ها را شعله‌ورتر کرده،این‌بار بهانه‌ای شده تاپس ازتقویت حضور نظامی فرانسه، آمریکا نیزیک فروند کشتی جنگی خودرادرآبهای‌نزدیک‌جزیره‌ کرت یونان مستقر کند.