• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/01 ساعت 16:09

    تلاش برای تولید واکسن کرونا که از همان روزهای ابتدایی شیوع این ویروس در صدر برنامه‌ها و دستور کارهای دولت‌ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر نقاط جهان قرار گرفت؛