• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/05/30 ساعت 14:56

    زمان‌های زیادی مثال «زپلشک آید و زن زاید» رو زندگی کردم
    اما تا حالا بعد چهار شب مریض داری در بیمارستان برنگشته بودم خونه که در یخچال از جا دربیاد بیفته تو دستم و بگه لعنتی دست از سرم بردار …
    با سرتقی تمام برگردوندم سر جاش و گفتم برو برفک ات رو بساب و مگو چیست کار