• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/27 ساعت 20:49

    در عصر مابعد دیجیتال، بیماری‌های واگیرداری چون کووید۱۹ همزمان پدیده‌هایی زیستی، اجتماعی و فرهنگی و دیجیتال هستند؛ از طبیعت برمی‌خیزند، بر بدن تأثیر می‌گذارند، واکنش‌هایی اجتماعی برمی‌انگیزند و با فناوری‌های دیجیتال، با آنان مقابله می‌شود.

    از «اطلاعات گرایی زیستی» | بازخورد ۱۴