• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1399/05/25 ساعت 12:19

    پیش بینی رکود عمیق اروپا برای سال ۲۰۲۰

    پیش بینی نوسانات تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۰

    http://persiangulfstudies.com

    #Economic #EU #Europe