• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/05/25 ساعت 19:20

    اگر این
    «البته هر کس فکر و نظر خودش رو داره»
    را اگر آدمیزاد به جای اضافه کردن به آخر افاضاتش درباره سبک زندگی مردم، ابتدا و در ذهن خودش بگوید شاید دیگر نیازی به کلی حرافی اضافه نباشد
    تمام