• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/23 ساعت 22:55

    مردم برای گرفتن اخبار کرونا بیشتر از هر منبع دیگری به سازمانها و خبرگزاریهای رسمی اعتماد دارند. مقامات بهداشتی و متخصصان جزو موثقترین منابع‌اند. افراد با تحصیلات پایینتر به رسانههای رسمی کمتر اعتماد میکنند.

    ارزیابی نحوه مصرف اخبار کووید۱۹ در شش کشور | بازخورد ۱۴