• نمونه جالب دیگری از کاربرد فناوری در ارائه چابک خدمات حقوقی.. به امید قوی‌تر شدن این صنعت در ایران