• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/05/20 ساعت 10:21

    آیا یک معجزه هزاره سوم دیگر در راه است؟
    چقدر شبیه معجزه قبلی رفتار می‌کند؟ مخالف سرمایه‌گذاری و مدافع فروش سرمایه‌ها و توزیع پول. با ارائه اطلاعات ناقص و نادرست، به راحتی آبروی همه را بردن و حرکت در مسیر، همه بدند و من خوبم و …
    آیا قرار است از این سوراخ دوباره گزیده شویم؟
    #فتاح