• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/19 ساعت 19:07

    ما بر مشکلاتی که فقیرترین افراد با آن مواجه می‌شوند تمرکز خواهیم کرد: افراد بی‌خانمان، کسانی که مشغول کار در اقتصاد گیگ هستند، آن‌هایی که تحت حمایت بیمه نیستند و کسانی که نمی‌توانند از خانه دورکاری کنند …