• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/19 ساعت 19:07

    و برایتان حکایت اشخاصی را بازگو می‌کنیم که زندگی‌شان بیش از بقیه تحت‌تأثیر این بحران قرار گرفته‌ است؛ نه‌فقط حکایت قدرتمندان را بلکه داستان افرادی را که صدایشان به‌جایی نمی‌رسد حکایت می‌کنیم.

    وعده گاردین به خوانندگان | بازخورد ۱۴