• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/19 ساعت 19:07

    وقتی کرونا عالم‌گیر شد کاترین واینر، سردبیر روزنامه گاردین، نامه‌ای خطاب به خوانندگان نوشت تا بگوید این روزنامه کرونا را چطور پوشش خواهد داد. او در بندی از نامه‌اش نوشت: