• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1399/05/18 ساعت 18:41

    خورشید شکفته درغدیر است علی باران بهار درکویر است علی برمسند عاشقی شهی بی همتاست برملک محمدی،امیر است علی. عید غدیر را تبریک میگویم مهدی کرباسیان