• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/17 ساعت 18:49

    دانش بنابه تعریف متعارف مستلزم باورپذیری، حقانیت و توجیه‌پذیری ا‌ست اما اطلاعات وابسته به هیچ یک از این شروط نیست و اطلاع‌رسانی غلط و دروغ‌پراکنی از مقولات بنیادی آن است. در وضعیت مابعد حقیقت، شکاف بین حقایق و شواهد چشمگیر است.

    مولفه‌های یک فلسفه ویروسی دیجیتال | بازخورد ۱۴