• شهروند #کانادا با اتهام تولید #موادمخدر در چین به اعدام محکوم شد

    به دنبال بالاگرفتن تنش میان چین و کانادا بر سر بازداشت و تلاش برای استرداد دختر موسسه هواوی به #آمریکا روابط چین و کانادا تیره شده است.