• فرشته رفیعی   fereshtehrafie@

    1399/05/14 ساعت 10:36

    معاون دادستان کل کشور گفته ۵۰۰چهره سرشناس بی‌ارتباط با حرفه خود مشتری #فولاد در #بورس هستند.

    اینکه آیا این آقایان با فولادسازان بده‌بستان دارند یا نه مشخص نیست.
    اواخر دهه ۸۰ هم یکی از بانک‌ها به #دلالی در بازار آهن رو آورده و بازار را بهم ریخته بود.