• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/05/13 ساعت 18:27

    دولت شفاف بگوید، چه میزان از مشکلات مضاعف چند ماه اخیر در تبادل پولی کشور با جهان، به قرار گرفتن در لیست سیاه #FATF مربوط می‌شود؟